Voor de hierna vermelde beslissingen van Hacosi C.V.B.A. kan de persoon die zich wil inschrijven , of de kandidaat-huurder, op straffe van onontvankelijkheid met een aangetekende en gemotiveerde brief een verhaal indienen bij de toezichthouder in de volgende gevallen:

1°    hij acht zich benadeeld door een beslissing van de verhuurder;
2°    hij krijgt geen formele beslissing binnen een termijn van twee maanden nadat hij een verzoek
        heeft ingediend om ingeschreven te worden of om een versnelde toewijzing te krijgen.

Wanneer hij zich benadeeld acht door een beslissing van de verhuurder, heeft hij een termijn van 30 dagen na de melding van de beslissing om een verhaal in te dienen. Bij een beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder, heeft hij een termijn van  een jaar vanaf de datum van de betwiste toewijzing om een verhaal in te dienen. Als punt 2° van toepassing is, heeft hij een termijn van zes maanden na het verstrijken van de vermelde termijn van twee maanden om een verhaal in te dienen.

De datum van de afgifte op de post van het bezwaarschrift geldt als datum van indiening van het verhaal.

De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid en bezorgt zijn beoordeling aan de verhuurder en aan de betrokkene binnen dertig dagen vanaf de datum van afgifte op de post van de aangetekende brief van betrokkene. Als de toezichthouder het verhaal gegrond beoordeelt, betekent de verhuurder zijn nieuwe gemotiveerde beslissing aan de betrokkene binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder, en bezorgt op diezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder.

Het adres waarop het verhaal kan betekend worden is: 

Agentschap Wonen-Vlaanderen

Afdeling Toezicht

Havenlaan 88 bus 22

1000   BRUSSEL