Schrapping

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties. 

  • Je accepteerde een sociale woning.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
  • Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
  • Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  • Je vraagt zelf schriftelijk om geschrapt te worden.
  • Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning  aanbieden.

 

Indien je van mening bent dat je schrapping van de wachtlijst onterecht gebeurde kan je verhaal indienen bij de toezichthouder.

Je wordt als kandidaat-huurder ook uit het inschrijvingsregister geschrapt bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij een aanbod van een woning of bij actualisatie van het register, dit enkel als Hacosi de briefwisseling verzendt naar het laatst bekende adres in het Rijksregister (tenzij je uitdrukkelijk schriftelijk hebt gevraagd de briefwisseling naar een ander adres te sturen).