Hacosi streeft naar een optimale dienstverlening. Toch bestaat de mogelijkheid dat je niet tevreden bent en een klacht wenst in te dienen. Hoe en onder welke voorwaarden je een klacht kan indienen over de handelingen en de werking van een Vlaamse bestuursinstelling werd wettelijk geregeld. Hieronder vindt je de nodige instructies om je op een vlotte wijze doorheen de klachtenprocedure te helpen.

 

Je wil verhaal indienen tegen een beslissing van Hacosi

Als je het niet eens bent met een beslissing van Hacosi, kan je verhaal indienen tegen deze beslissing. De verhaalmogelijkheden worden vermeld in onze briefwisseling op het ogenblik van de bekendmaking van deze beslissing. Een verhaal kan niet ingediend worden via de klachtenprocedure.

 

Wanneer komt je klacht in aanmerking voor behandeling bij Hacosi?

De klachtenprocedure wordt geregeld door het Bestuursdecreet van 7 december 2018 dat op 1 janurari 2019 in werking is getreden.

Het decreet bepaalt dat je over de handelingen en werking van een administratie een klacht kan indienen als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

  •      De klacht is geen algemene klacht over de kwaliteit van de regelgeving, het beleid of de beleidsverklaringen van De Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement;
  •      De klacht duidelijk gaat over een concrete handelingswijze van Hacosi of de concrete toepassing van de regelgeving door Hacosi;
  •      De klacht met betrekking tot dezelfde feiten nog niet eerder afgehandeld werd door Hacosi;
  •      De feiten waarover je klaagt, zich niet langer dan één jaar geleden voorgedaan hebben;
  •      De klacht niet handelt over een beslissing, tegen de welke je de georganiseerde beroepsmogelijkheden nog niet hebt uitgeput;
  •      De feiten geen betrekking hebben op een jurisdictioneel beroep tegen een beslissing;
  •      Je een duidelijk aantoonbaar belang heeft bij het indienen van de klacht;
  •      De klacht niet op te vatten is als een loutere melding van een tekortkoming in een publicatie, een website enz…. Informatieve vragen zijn ook geen klachten;
  •     Je bereid bent om je identiteit en adres kenbaar te maken op het meldingsformulier.

 

Hoe kan je een klacht indienen?

Als je er zeker van bent dat aan alle eerder genoemde voorwaarden voldaan is, kan je mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij Hacosi. Het klachtenformulier biedt je de mogelijkheid om op een snelle en eenvoudige manier je klacht schriftelijk te formuleren.

Je kan je schriftelijke klacht rechtstreeks richten aan de klachtencoördinator van Hacosi. De klachtencoördinator zal de klacht laten onderzoeken door de klachtenbehandelaar die niet betrokken is bij de feiten waarover je niet tevreden bent.

 

Wat gebeurt er na het verzenden van je klacht?

Als wij je klacht goed ontvangen hebben, ontvang je binnen de 10 dagen een ontvangstmelding. Als je beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via mail verstuurd. Als je niet beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via brief verstuurd. De bevoegde klachtencoördinator zal de klacht binnen de 45 kalenderdagen afhandelen. Hacosi zal binnen deze termijn haar bevindingen schriftelijk aan je mededelen en motiveren.

 

Niet tevreden over de afhandeling van je klacht?

Zijn wij onvoldoende tegemoetgekomen aan je klacht, dan kan je met je ongenoegen nog steeds terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Hou er in ieder geval rekening mee dat de Vlaamse Ombudsdienst pas zal optreden als je geprobeerd hebt om met de Hacosi tot een oplossing te komen.